RODO

RODO
 

Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej
w Stalowej Woli pełni Pan: Mariusz Marć, z którym mogą  się Państwo  skontaktować
pod adresem e-mail:
iod@zuzmak.com


 

Klauzula informacyjna RODO

 (dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 • administratorem Państwa  danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Nr 10
  im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli, Aleje Jana Pawła II 11,  37-450 Stalowa Wola, reprezentowane przez Dyrektora.     
 • inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli jest Pan Mariusz Marć, z którym mogą  się Państwo  skontaktować pod adresem e-mail: iod@zuzmak.com
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w
  o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
  i wychowawczych w placówce.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania
  na podstawie przepisów prawa ( System Informacji Oświatowej).
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom świadczącym na rzecz szkoły  usługi informatyczne, obsługę księgową i kadrową. Państwa dane osobowe mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym na podstawie umów powierzenia oraz obowiązujących przepisów.
 • Dane   będą przechowywane przez okresy zakreślone  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 • Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Państwa  danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe na mocy w/w przepisów Prawa Oświatowego.                                                                                                                                                                                                   Dyrektor: Marzena Cetnarska   
  DO WYDRUKU>>>   Klauzula informacyjna RODO