Deklaracja dostęp.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego jest dostępny na stronie BIP Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej
w Stalowej Woli
Deklaracja dostępności

 

PRZEDSZKOLE NR 10 im. Marii Kownackiej W STALOWEJ WOLI ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 ROKU O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH oraz USTAWĄ Z DNIA 19 LIPCA 2019 ROKU O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI.

 

Dane teleadresowe jednostki
Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej, 37-450 Stalowa Wola, ul. Aleje Jana Pawła II 11, tel. 15 842-35-74,

e-mail: przedszkole10@stalowawola.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://p10stw.dlaprzedszkoli.eu

Data publikacji strony internetowej: 02 .05. 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.03.2020 r.

 

 Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych;

– na stronie jest możliwość powiększenia wielkości liter za pomocą skrótu klawiaturowego Ctr +(+/-);

– część plików nie jest dostępna cyfrowo;

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. 

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-19, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Szymonik-Sałek, e-mail: przedszkole10@stalowawola.pl     Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 35 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż wciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola, należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, około 21 metrów chodnika oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie i za pomocą domofonu, około 2 metry za drzwiami wejściowymi są drugie drzwi otwierane ręcznie. Za drzwiami znajduje się hol, który prowadzi do strefy z szatniami.

2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

3. Budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny. Brak jest toalety  dla osób niepełnosprawnych.

4. Przed budynkiem  przedszkola jest zatoczka parkingowa, która nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Do przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,  po uzgodnieniu z dyrektorem placówki.

6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. W przedszkolu oraz online, nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 

 Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.