Koncepcja pracy

 

MISJA PRZEDSZKOLA NR 10 IM. MARII KOWNACKIEJ

W STALOWEJ WOLI

 

"Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość, pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań. Nie inaczej niż my pamięta, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje – i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi … Jakże opłakanie ubogie byłyby wiadomości dziecka, gdyby ich nie czerpało od rówieśników, nie podsłuchiwało, nie wykradało ze słów i rozmów dojrzałych. Szacunku dla pracy poznania! Szacunku dla niepowodzeń i łez! Żądajmy szacunku dla jasnych oczu, gładkich skroni, młodego wysiłku i ufności. Szacunku, jeśli nie pokory, dla białego, jasnego ,niepokalanego, świętego dziecięctwa!”

 

Janusz Korczak

 

 •  

  Wspólnie z rodzicami, jako najbardziej znaczącymi autorytetami dziecka w wieku przedszkolnym, koncentrujemy nasze działania wychowawczo- dydaktyczne na wspomaganiu jego rozwoju. Wobec rodziny przyjmujemy postawę doradczą i wspierającą działania wychowawcze: rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie interwencji specjalistycznej; informowanie na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w naszym przedszkolu.

 •  

  Przygotowujemy naszych wychowanków, na miarę swoich możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i samym sobą.

 •  

  Budzimy zaciekawienie otaczającym światem poprzez organizowanie działań i sytuacji pozwalających na poznanie i rozumienie siebie i świata, a tym samym dostarczanie radości odkrywania.

 •  

  Tworzymy wrunki sprzyjające promocji zdrowia i nabywaniu zachowań prozdrowotnych

 •  

  Zwracamy uwagę dzieci na piękno ojczystego słowa w pięknej literaturze dziecięcej i muzyce.

 •  

  Umożliwiamy dzieciom wyrażanie siebie w różnych formach ekspresji: słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.

 •  

  Wspieramy działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności.

 •  

  Pomagamy odnaleźć im swoje miejsce w grupie rówieśniczej poprzez uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, budowaniu własnego „ ja”.

 •  

  Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej i zabawowej dziecka.

 • Wychowujemy człowieka myślącego, kochającego, altruistycznego, poszukującego.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NR 10

IM. MARII KOWNACKIEJ

W STALOWEJ WOLI

 

 •  

  Nasze przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne.

 •  

  Kadra pedagogiczna jest wysoko wykwalifikowana.

 •  

  Przedszkole posiada swój piękny, zielony, ogród z bezpiecznym kolorowym sprzętem do zabawy.

 •  

  Panuje tu klimat wzajemnej współpracy, życzliwości i zaufania.

 •  

  Przedszkole jest drugim domem dla przedszkolaka – ciepłym, bezpiecznym, przytulnym, gdzie zdobywają wiedzę o sobie i o otaczającym świecie w sposób ciekawy, drogą poznania, doświadczania i przeżywania.

 •  

  Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest przygotowane intelektualnie, emocjonalnie, psycho - ruchowo, o dobrze rozwiniętej motywacji do dalszego etapu edukacji.

 •  

  Każdy wychowanek rozumie i przestrzega zasady prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i w stosunku do osób starszych.

 •  

  Kieruje się w swoim postępowaniu uniwersalnymi wartościami, jak: prawda, dobro, miłość wrażliwość, wyrozumiałość, piękno.

 •  

  Każdy wychowanek ma ukształtowane takie cechy charakteru jak: wrażliwość ukierunkowana na drugiego człowieka i szacunek do świata przyrody.

 • Każdy wychowanek zna i prowadzi zdrowy tryb życia.