O przedszkolu

      
OFERTA PRZEDSZKOLA NR 10

im. Marii Kownackiej w Stalowej  Woli.

                 Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli działa od 15.04.1977 roku.Budynek i plac zabaw otoczone są zielenią drzew i krzewów, a teren ogrodu stwarza warunki bezpiecznej, radosnej zabawy wszystkim przedszkolakom. Placówka działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, której najważniejsze kierunki koncentrują się wokół działań prozdrowotnych, rozwijania aktywności twórczej dzieci, edukacji ekologicznej
i przyrodniczej, kształtowania właściwych postaw wychowanków, zapewnienia bezpieczeństwa i wspierania rodziców w działaniach wychowawczych. W pracy z dziećmi wzorem dla kadry jest osoba Marii Kownackiej, która w swoich utworach pokazuje piękno otaczających zjawisk poprzez ciekawostki przyrodnicze.
Jej wrażliwość na piękno przyrody stała się inspiracją do nadania placówce imienia Marii Kownackiej. W 2014 roku przedszkole uzyskało Certyfikat i zostało przyjęte do Wojewódzkiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Szanse edukacyjne dzieci zwiększa się organizując zajęcia dodatkowe: teatralne i umuzykalniające, logopedyczne, zajęcia z dziećmi mającymi uzdolnienia muzyczne, plastyczne, recytatorskie i wprowadzanie metod stymulujących aktywność twórczą dzieci. Przedszkolakom stwarza się możliwości udziału w konkursach plastycznych. recytatorskich, wokalnych i sportowych o zasięgu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Placówka jest otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska. Wspólpracuje
z instytucjami, placówkami  oświatowymi, kulturalnymi działającymi w środowisku. Aktywnie uczestniczy w konkursach, akcjach, konferencjach dotyczących działań ekologicznych, prozdrowotnych i charytatywnych. Współpraca przedszkola z podmiotami lokalnego środowiska wpływa na rozwój umiejętności, zainteresowań
i wzbogacenie doświadczeń dzieci.