Strona głowna  /  Płatności
Płatności
 Co musimy zapłacić 
 
 
 
13 sierpnia zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest to wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 14d ust. 10 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonego ustawą z 13 czerwca 2013 r. ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wysokość  opłat za świadczenia przedszkola od 1 września 2013r. wynoszą 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 
Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.
 
 
 
OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:
 
Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do uiszczania opłat z tytułu wyżywienia zwanej dalej  stawką żywieniową, która wynosi:
  • za 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 100% dziennej stawki żywieniowej tj. 5 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 2 posiłki (śniadanie, obiad) 80% dziennej stawki żywieniowej tj. 4 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 2 posiłki (obiad, podwieczorek) 70% dziennej stawki żywieniowej tj. 3,50 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 1 posiłek (obiad) 55% dziennej stawki żywieniowej tj. 2,75 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu;
  • za 1 posiłek (śniadanie lub podwieczorek) 22,5% dziennej stawki żywieniowej tj. 1,13 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.
 
 
Opłata za przedszkole, płatna jest z dołu do 20 każdego miesiąca.
Opłata za wyżywienie. płatna jest z dołu do 20 każdego następnego miesiąca.
 
 
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego
w  PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
Nr konta 74102049130000910201176171
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02