Kontrast
Strona głowna  /  Płatności
Płatności
 Co musimy zapłacić 


P10.021.3.2018

Zarządzenie Nr 3/2018

Dyrektora Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli

z dnia 12.02.2018 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania

 ze stołówki w przedszkolu

Na podstawie art. 106 i 108 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2017r., poz. 59 z póź. zm.), w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stalowej Woli

zarządzam, co następuje:

§ 1

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci wprowadza się regulamin korzystania ze stołówki w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli.

2.Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1.Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2.Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania dziennych posiłków wynosi 6 zł rozliczany na koniec każdego miesiąca.

3.Ustala się następujące dzienne stawki za posiłki:

a) śniadanie – 30 % dziennej stawki żywieniowej; tj. 1,80 zł

b) obiad – 50 % dziennej stawki żywieniowej; tj. 3,00 zł

c) podwieczorek – 20 % dziennej stawki żywieniowej; tj. 1,20 zł

4.Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 wnioskuje Dyrektor  na wniosek intendenta oraz na podstawie norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także cen rynkowych artykułów spożywczych w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 10/2011 z dnia 23.08.2011 roku

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r.

 
  
Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.
  
Opłata za przedszkole, płatna jest z dołu do 20 każdego miesiąca.
Opłata za wyżywienie. płatna jest z dołu do 20 każdego następnego miesiąca.
 
 
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego
w  PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
Nr konta 74102049130000910201176171
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-10-18