Strona głowna  /  Statut przedszkola
Statut przedszkola

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  Nr 10

 im. Marii Kownackiej

w Stalowej Woli

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 2

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE_ 3

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA_ 4

ROZDZIAŁ III SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA_ 7

ROZDZIAŁ IV ORGANY PRZEDSZKOLA_ 16

Rozdział V ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA_ 24

ROZDZIAŁ VI ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA_ 26

ROZDZIAŁ VII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA_ 33

ROZDZIAŁ VIII ZADADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA_ 39

ROZDZIAŁ IX WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA_ 47

ROZDZIAŁ X WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 50

ROZDZIAŁ XI PRZEPISY KOŃCOWE_ 56


 

PODSTAWA PRAWNA:

1.             Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),Tekst  jednolity o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458)

2.             Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

3.             Rozporządzenie  zmieniające w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

 

Stalowa Wola, sierpień  2011 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.             Przedszkole Nr 10 im. Marii Kownackiej, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która:

1)             prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)             przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)             zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2.             Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy  Al. Jana Pawła II 11 w Stalowej Woli

3.             Organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola.

4.             Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 § 2

1.             Przedszkole pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

2.             Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)             wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)             budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)             kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)             rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)             stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)             troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)             budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)             wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)             kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)         zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3.             Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)             kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)             kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)             wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)             wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)             wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)             wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)             wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem

8)             wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

9)             wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

10)         wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)         pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)         wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13)         wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)         kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15)         wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

4.    W ramach funkcji opiekuńczej Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej realizuję świadczenia opiekuńczo- bytowe wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Powyższa funkcja realizowana jest poprzez zapewnienie przedszkolakom opieki i organizację zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności poprzez :

1)      działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem w tym:

a)      przygotowywanie miejsca i zapewnienia dziecku warunków do zabawy, wypoczynku i snu,

b)      nadzór nauczycieli i pracowników obsługi nad wypoczywającym dzieckiem i w czasie spożywania przez dziecko posiłków,

c)       nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw.

2)      działania umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

3)       organizacje gier i zabaw wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka, usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka, rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go światem oraz umożliwiające dziecku właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.

 

 

ROZDZIAŁ III
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

§ 3

1.             Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego.

2.             Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.             Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród rekomendowanych przez MEN lub:

1)             opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)             zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)             zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

4.             Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

5.             Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.

6.             Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

7.             Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

8.             Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

§ 4

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwojgu nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy zgodnie z dopuszczonym dla grupy programem wychowania przedszkolnego.

 

 

§ 5

1.             Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)             realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w  niniejszym statucie;

2)             zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym mniej więcej wg proporcji:

                                                            a)            co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

                                                            b)            co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

                                             &


Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02